Notulen MR

 

Notulen Mr vergadering 10 mei 2017
Aanwezig: Michel, Carola, Anna, Manja, Kirsten, Mirjam

1. Notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
2. Mededelingen:
- Vanuit de GMR zijn er geen bijzonderheden.
- De huisvestings zaken lijken momenteel weer stil te liggen. Kirsten neemt contact op met hoofd huisvesting van het SPO wat de MR zou kunnen betekenen om het proces te versnellen.
- De ouderbijdrage zou in de toekomst geind kunnen worden door de app schoolplanner. Kirsten gaat er naar kijken. Via deze app kunnen er veel meer schoolzaken geregeld worden.
- De Cito toetsen vallen in de week na de avond 4 daagse.
- In de volgende nieuwsbrief worden de studie dagen en vakanties bekend gemaakt. Er is afgestemd met de andere scholen in de wijk.

3. De formatie .
Half juni gaat de formatie met groepsindelingen en namen van leerkrachten via de mail naar alle ouders.
Vraag vanuit de oudergeleding:
- Komt er een nieuwe methode op het gebied van aardrijkskunde , geschiedenis en biologie?
We zijn er mee bezig, maar zeker niet op korte termijn . We blijven thematisch werken en de leerdoelen worden gedekt.
- Wat is het beleid rondom gym en douchen?
Wij stellen het zeer op prijs en vinden het hygiënisch. We kunnen het niet verplichten . Ouders moeten bij de leerkracht aangeven als hun kind niet mag douchen.

De volgende MR vergadering is op is dinsdag 20 juni.
Carola nodigt de OR uit om aan te sluiten i.v.m. het vaststellen van de ouderbijdrage.


Notulen MR vergadering 16-11-2016

Aanwezig: Michel, Anna, Kirsten , Manja, Mirjam
Afwezig : Carola, Dyonne

Kirsten brengt een vraag in n.a.v. een mail van een ouder. Wat vinden de MR leden ervan om de ouders te vragen mee te denken bij het zoeken naar vervanging bij ziekte.
We zijn het met elkaar eens dat de weg die Kirsten nu bewandelt bij het zoeken naar inval de juiste manier is. Het is goed om open en transparant te communiceren naar de ouders van de desbetreffende groep. Duidelijk aangeven op welke manier er gehandeld wordt en waarom er voor bepaalde oplossingen gekozen wordt.

1. Jaarplan en evaluatie schooljaar.
Kirsten presenteert het schoolplan. Er ontstaat een goede interactie over bepaalde punten uit het plan. Door de interactie komt naar voren dat het voor ouders fijn zou zijn als ze meer betrokken zouden worden bij de speerpunten van school. Wat houdt bv. het eigenaarschap van kinderen precies in? Wat wordt er in de groepen aan gedaan, wat wordt er van de kinderen verwacht? Hoe pakken we dat op school aan? Dit zou tijdens een informatie avond besproken kunnen worden of in een nieuwsbrief of op Klasbord.

2. Terugkoppeling Dali weken.
De Dali werkgroep leden hebben een evaluatie uitgezet en zijn zeer tevreden. De verbeterpunten zijn in kaart gebracht en daar wordt bij een volgend groot project op geanticipeerd .
Veel positieve geluiden vanuit de kinderen, ouders en leerkrachten. Het UCK , waarmee nauw is samengewerkt , is ook positief over het hele project.
De MR oudergeleding geeft aan dat het goed zou zijn als er in de nieuwsbrief wordt geschreven over wat wij als leerkrachten bij de kinderen hebben zien gebeuren. Welke processen de kinderen hebben doorlopen. En wat er zoal aan bod is gekomen tijdens het onderzoekend en ontdekkend leren over Dali.

3. Ingebrachte vraag van Michel.
Wat is de rol en verantwoordelijkheid van ouders bij huiswerk?
Allereerst vinden we het erg fijn dat ouders bereid zijn om te helpen. De kinderen leren bepaalde strategieën aan om iets uit te rekenen of op te lossen. Voor ouders is het fijn om deze strategieën ook te weten. Bv. door een filmpje op YouTube of een foto waarop de strategie te zien is. Zodat het op dezelfde manier wordt aangeboden als op school.


Resterende vergaderdata:
08-02-2017 Cito analyse
22-01-2017 gebouw
10-05-2017 De formatie
21-06-2017 ouderbijdrage 2017/2018 in combinatie met OR.

MR vergadering 24-05-2016

Aanwezig: Carola,Manja,Kirsten,John,Martine,Mirjam
Afwezig: Dyonne

De notulen.
De notulen van de laatste vergadering worden goedgekeurd en kunnen op de website geplaatst worden.

Rondje langs de velden.
De burgemeester en wethouder hebben beslist dat er geld vrijkomt voor verbetering van het  
multifunctionele gebouw.
Op 2 juni is er een raadsvergadering en als het goedgekeurd wordt gaat er het een en ander gebeuren       met het pand. ( denkend aan het binnenklimaat, wateroverlast en beter afsluitende domeinen en het  
buitengebeuren).
Vanuit de wijkraad wordt het speelnatuur project nader bekeken.
Schoolreisjes zijn geweest. Alle hulpouders worden meegenomen in de evaluatie.
Sportdag was geslaagd, jammer van het slechte weer bij de buitenactiviteiten bovenbouw. Volgend jaar
doen we weer mee met de Koningsspelen.
Voor de avond vierdaagse zijn er 130 kinderen aangemeld. Er wordt nog wel gezocht naar
verkeersregelaars.
Het kamp was dit jaar voor het eerst op een nieuwe locatie. Deze locatie is positief ervaren. De fietstocht     met de leerlingen is goed verlopen.

Evaluatie jaarplan.
Onze school werkt planmatig aan de ontwikkeling van het onderwijs. Dit is een cyclisch proces, we
stellen doelen, werken aan verbetering, gaan na of verbeteringen ook leiden tot meer resultaat, borgen  
zaken die goed lopen en stellen nieuwe doelen.

Cito evaluatie.

Alle scores van de Cito midden toetsen worden doorgenomen.

Verkiezing nieuw MR lid.

Vanuit de personeelsgeleding blijft Mirjam van de Poll in de MR . Er is 1 ouder die zich heeft aangemeld.     In de nieuwsbrief van deze week gaat er nog een oproep uit voor nog 1 ouder.

Formatie 2016 / 2017 .
Kirsten licht het formatie plan toe voor het aankomende schooljaar.
In juni wordt er in de nieuwsbrief bekend gemaakt welke leerkrachten in welke groep komen te staan.

Jeugdjournaal.
Vanaf groep 4 wordt er in de grote pauze dagelijks naar het Jeugdjournaal gekeken.
De leerkrachten van deze groepen kijken zeer kritisch en bespreken met elkaar of het voor de kinderen   toelaatbaar is om bepaalde beelden te laten zien. Wij gaan daar zeer kritisch mee om.

Inloop
Carola ( vanuit de MR oudergeleding ) heeft contact met de OC opgenomen om in het nieuwe schooljaar
meer zichtbaar te zijn bij de ouders van de school. De inloopmomenten worden in de nieuwsbrief
bekend gemaakt. De inloopmomenten worden gekoppeld aan MR / OC agenda punten. Zodat er altijd
over actuele zaken vragen/suggesties vanuit de ouders kunnen komen.

De laatste MR vergadering is op 28 juni.
Voor deze avond twee agenda punten: Het jaarplan en de Cito Eind resultaten.
Het nieuwe MR lid wordt hierbij uitgenodigd door Manja.
We nemen dan ook afscheid van twee van de MR leden. ( Martine van Hout en John Davelaar)
John schrijft een laatste column voor de nieuwsbrief.
Mirjam neemt contact op met Linda van de website.MR vergadering 15-03-2016
Aanwezig: Martine,John, Kirsten,Carola,Manja,Dyonne, Mirjam

1. Vaststellen vorige notulen.
De notulen worden goedgekeurd en op de website geplaatst.

2. Rondje langs de velden.

3. Positionering van de MR

Tips vanuit de GMR:
- Na MR vergadering de punten kort melden in de nieuwsbrief
  zodat men weet waarover we het hebben.
- Notulen op website plaatsen.
- Op een Jaarvergadering / algemene informatieavond de MR wat laten vertellen.
- Inloopspreekuur na een MR vergadering/ berichtgeving in nieuwsbrief op een vast afgesproken tijdstip.
  Wellicht in combinatie met een OC lid erbij.

4. Aanleveren rapporten.
Veel ouders vonden de rapporten te laat ,zeker in vergelijking met andere scholen. Kirsten gaat met het team goed kijken naar hoe we dat in de toekomst kunnen gaan doen.

5. Scores in de rapporten.
Dit jaar is er een duidelijke brief toegevoegd bij de groepen 6 en 7 met een uitleg over de procedure van het vervolgonderwijs. Dit is door de ouders als heel duidelijk ervaren. Kirsten en het team gaan ook kritisch naar de inhoud kijken.

6. Vacature GMR
Er komt een vacature GMR secretaris. Voor eind maart kan er gesolliciteerd worden.

7. De formatie voor 2016/2017 wordt doorgenomen. Kirsten geeft waar nodig uitleg over de verwachtingen voor het komende schooljaar.

8. Cito toelichting.
De scores worden doorgenomen.
We zien dat de nieuwe taal methode zijn vruchten afwerpt bij spelling.
We scoren laag op woordenschat. De Cito toets die wordt afgenomen is erg ingewikkeld. We worstelen met deze toets, het geeft geen reëel beeld van wat het kind leert.
Alle scores zitten op of boven het landelijk gemiddelde.
Onze taalcoördinator Marjolein van Oenen is actief bezig in alle klassen met de WS en begrijpend lezen lessen.
Bij de volgende vergadering de Cito evaluatie opnemen.
Actiepunten volgende vergadering:
- Carola vraagt bij de OC na hoe ze tegen een gezamenlijk Inloopspreekuur staan.
- Mirjam zorgt dat de notulen van 2016 op de website komen en de oude er afgehaald worden.
  Bij de volgende MR vergadering wordt er een foto gemaakt van de MR leden voor de website.
- Bij de volgende vergadering in kaart brengen wie van de oudergeleding de volgende keer een stukje    
  schrijft voor in de nieuwsbrief.
- De personeelsgeleding gaat kijken wat punten zijn om tijdens de informatie avond bij aanvang schooljaar
  met ouders te bespreken. Buiten de uitleg van de vakken om.
- De personeelsgeleding gaat samen met Kirsten het rapport kritisch bekijken.
- MR verkiezing oudergeleding. Na de meivakantie kunnen ouders reageren en daarna kan er gestemd
  worden zodat het nieuwe MR lid de laatste MR vergadering bij kan wonen.
  Voor ‪28 juni‬ moet het duidelijk zijn of Mirjam vanuit het team zich herkiesbaar stelt.

Rondvraag:
Carola vraagt hoe het gaat lopen met een nieuwe voorzitter binnen de MR na de wissel van de huidige voorzitter. Binnen de eerste vergadering in het nieuwe schooljaar worden de taken verdeeld. Voorzittersrol ligt altijd bij een ouder.


MR vergadering 12-01-2016
Aanwezig : John, Martine, Carola, manja, Dyonne, Mirjam

1. Rondje langs de velden.
Carola gaat volgende week naar de GMR vergadering. Ze heeft eerst een kennismakingsgesprekken met John van de Pol.
Martine heeft een rondleiding door het gebouw gehad met o.a. de wethouder en Kirsten.
De muren en vloeren zijn goed bekeken en er is goed gekeken naar de buizen in het hele gebouw. De speelruimte en het speelnatuur zijn ook besproken en bekeken. Uiteindelijk zijn er veel punten aangekaart.

2. Mededelingen:
- ingekomen post : De VOO organiseert op 19-01-2016 een voorlichtingsbijeenkomst in Utrecht voor
  (G)MR leden over de begroting 2016 en het meerjarenperspectief. Wie zou zich willen inschrijven?
  Op dinsdag 8 maart 2016 kunnen uw MR-leden deelnemen aan de bijeenkomst MR-Start in Utrecht.  
  Deze korte startcursus laat de nieuwe leden van de medezeggenschapsraad kennismaken met de rol en
  positie van de MR en is als opfriscursus ook geschikt voor zittende MR-leden. De bijeenkomst duurt van
  19.30 tot 22.00 uur. Aan bod komen in ieder geval:
• de verplichtingen in het medezeggenschapsreglement en -statuut;
• de instemmings- en adviesbevoegdheden van de geledingen;
• het jaarplan.
Aanmelden : tot 2 maart 2016 aanmelden via de website.3. De drukte in de gangen bij het ophalen van de kinderen.
Voorstel vanuit de MR:
- alle ouders wachten beneden in de gangen van de beneden verdieping of buiten en de kinderen komen
  zelf naar beneden.
- alle groepen lopen met de leerkracht naar beneden. Ouders wachten daar.
- twee leerkrachten staan op het plein om de kinderen die nog niet opgehaald zijn op te vangen.
In alle gevallen wordt er gebruik gemaakt van meerdere in/uitgangen. De teamgeleding neemt dit op met Kirsten en we maken een nieuw beleid.

4. De Kaarten actie.
Door een aantal ouders zijn er een aantal punten in het verkeerde keelgat geschoten o.a.
- Erg dure kaarten.
- Relatief weinig geld naar school.
- Sommige ouders voelen zich gechanteerd.
- Waarom boeken aanschaffen van het geld? ( dit zijn schoolmaterialen.)
- Weinig communicatie over het hoe en wat vooraf.
Ouders geven aan een kerst- of zomermarkt leuker te vinden. Waarbij een knutsel van eigen kind voor een klein bedrag gekocht kan worden.
Bij deelname van dit soort acties in de toekomst als team goed overwegen om wel of niet mee te doen.

5. Verkeer.
Rick Lindeman vanuit de verkeerscommissie sluit aan . Om het UVL vignet te vernieuwen is het een vereiste dat er binnen de MR vergadering aandacht is voor de verkeerscommissie..
De activiteiten die er in een schooljaar geboden worden zijn o.a.: de fietscontrole, dode hoek spiegel lessen, eens in de 2 jaar Streetwise vanuit de ANWB. ( Voor Streetwise moet er een vergunning aangevraagd worden. ) en de fietsverlichtingscontrole.
Rick geeft aan dat de verkeersouders ( Judith de Rooi en Rick Lindeman) moeilijk mensen kunnen vinden bij verkeersactiviteiten.
Het verkeersplan v.w.b. de wijkontsluiting is niet goed neergezet. De situatie rondom de school blijft een punt van aandacht. Vorig jaar zijn er veel knelpunten door een ouder in kaart gebracht. Er is toen een onderzoeksbureau in geschakeld. Er zijn inmiddels een paar kleine aanpassingen gedaan. De gemeente is bezig om een avond te plannen om advies vanuit het onderzoeksbureau te bespreken. Op 2 of 4 februari gaat dat plaatsvinden.

Actie punten :
- Leerkrachten gaan een oproep doen voor nieuwe verkeersouders via Klasbord.
- Mirjam neemt contact op met Kirsten omtrent het voorstel vanuit de MR over het ophalen van de
  kinderen.