Klachtenregeling

 Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, (ex-) leerlingen of (ex-) personeelsleden problemen mee hebben. Ze zijn dan niet machteloos, ze kunnen hierover in gesprek gaan met de betrokkenen of een klacht indienen.

In onze schoolgids vindt u informatie over hoe wij daarmee omgaan. Contactpersoon voor onze school is Annelies van Dunschoten, zij is 3 dagen per week op school aanwezig en bereikbaar via 030-6700339.

Mocht u er onverhoopt met school niet uitkomen, is er tevens een vertrouwenspersoon vanuit het SPO bestuur. De vertrouwenspersoon functioneert als aanspreekpunt bij klachten en gaat onder andere na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt: Anneke de Klerk, bereikbaar via klerk@tredin.nl / 06-53441601.

Een klacht over iemand die betrokken is bij de school kan ook worden ingediend bij het bestuur of bij een Landelijke Klachtencommissie. Een klacht kan bij het bestuur worden ingediend, via info@spoutrecht.nl / 030-2652640.

Ons schoolbestuur is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. De Commissie onderzoekt de ingediende klacht en brengt advies uit aan het bevoegd gezag over de gegrondheid van de klacht. De Commissie kan in haar advies een aanbeveling doen over de door het bevoegd gezag te nemen maatregelen. Op de website www.onderwijsgeschillen.nl vindt u meer informatie over onder meer de relevante regelgeving, de te doorlopen procedure bij de behandeling van klachten en de samenstelling van de Commissie.