Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage
Wij vragen ieder jaar een vrijwillige ouderbijdrage aan de ouders voor extra voorzieningen en activiteiten, zoals Sinterklaas, het Zomerfeest, de kerstviering, sportdag en andere speciale activiteiten en aanvullend lesmateriaal. Dit zijn activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en dus niet door het ministerie van Onderwijs worden betaald. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is met instemming van de MR vastgesteld en de besteding hiervan wordt jaarlijks door wordt ieder jaar met instemming van de MR vastgesteld. De ouderbijdrage is vrijwillig. Uiteraard hopen wij dat u de vrijwillige bijdrage wilt betalen, zodat de school extra voorzieningen en activiteiten kan realiseren voor de kinderen.

De besteding van de ouderbijdrage wordt jaarlijks door de Oudercommissie verantwoord richting de MR.

Kosten & U-pas
Op dit moment is het bedrag van de ouderbijdrage € 35,00 voor het eerste kind. Bij vlotte betaling, ontvangt u een korting van € 5,00 per kind. Voor ieder volgend kind betaalt u € 10,00 minder. Wanneer u de beschikking heeft over een U-pas, kunt u deze pas inzetten om de ouderbijdrage te betalen. U dient hiervoor een kopie van de U-pas in te leveren bij de directie.

Schoolreis en kamp

Schoolreis en kamp kunnen niet uit de vrijwillige ouderbijdrage bekostigd worden. Hiervoor vragen we u een aparte betaling te doen, waarvan u tijdig op de hoogte gesteld wordt. Voor schoolreis en kamp geldt dat als het niet betaald wordt, uw kind niet kan deelnemen. Wanneer dit tot problemen leidt kunt u contact opnemen met de directie.

Meer informatie vindt u in de Schoolgids 2016-2017