Missie & Visie

“Het bieden van de beste ontwikkelingskansen door het geven van goed onderwijs met hoge, realistische verwachtingen”

Dit is onze missie. Ons onderwijs en de daarbij behorende leermiddelen zijn optimaal en actueel. Ons professionele team van leerkrachten wordt regelmatig geschoold ten behoeve van de professionalisering en kwaliteitszorg. Leerkrachten werken systematisch vanuit een denkwijze die uitgaat van de mogelijkheden van ieder kind. Iedere leerkracht werkt op dezelfde wijze: klassikale instructie met daar binnen differentiatie op drie niveaus die wordt gevolgd door een zelfstandige verwerking en/of verlengde instructie.

Missie uitgewerkt in de visie op onderwijs

Kinderen kunnen een ononderbroken ontwikkelingsproces doorlopen, voor alle ontwikkelingsgebieden zijn er duidelijk doorlopende richtlijnen. De overdracht van leerjaar naar leerjaar wordt zorgvuldig vorm gegeven.

OBS Waterrijk realiseert de kerndoelen die door het Ministerie van Onderwijs zijn vastgelegd en bereidt de leerlingen hiermee voor op een goede toekomst in de maatschappij. Op het gebied van rekenen, taal, lezen, wereldoriëntatie en sociaal-emotionele vorming streven wij er naar om het beste uit ieder kind te halen, als basis voor een brede persoonsontwikkeling. Het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden binnen het curriculum van ons onderwijs, bereidt de kinderen voor op de maatschappij van morgen.

Waar staat de school voor

Kernwoorden waar de school voor staat zijn: kinderen voelen zich welkom, gezien en gewaardeerd, kwalitatief goed onderwijs, uitdagend leerklimaat en prikkelende leeromgeving, actief op gebied van onderwijsontwikkeling, oog voor verschillende achtergronden, veiligheid en geborgenheid, is een van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs (SPO), openbare basisschool met meerdere levensopvattingen en deze leren te respecteren.

Uitgebreide informatie vindt u in onze schoolgids 2016-2017