Lesmethoden

Uitgebreide informatie vindt u in de Schoolgids 2016-2017 


Groep 1-2

Thema's
Vanuit ontwikkelingsgericht onderwijs worden alle activiteiten georganiseerd rondom thema’s. Tijdens het werken aan een thema kiezen de leerkrachten verschillende activiteiten die de diverse ontwikkelingsgebieden stimuleren. In een uitdagende leeromgeving komen al deze facetten aan bod.

Kringactiviteiten
De kring is een centrale ontmoetingsplek waarin allerlei activiteiten plaatsvinden. De taal en de sociale ontwikkeling staan hierbij centraal. ’s Morgens starten we met een kringgesprek, wat gevolgd wordt door taal- of rekenaanbod. Om extra aandacht te kunnen bestenden aan de verschillende niveaus weken we dagelijks met kleine kringen: in deze kleine kring heeft de leerkracht aandacht voor kinderen die extra zorg nodig hebben.

De speelwerktijd
In de speelwerktijd (ca 45 min-1 uur) werken de kinderen individueel en/of in kleine groepjes in de hoeken en/of met ontwikkelingsmateriaal.

Zelfstandig werken
In de kleutergroepen leren de kinderen spelenderwijs om zelfstandig te werken. Aan de hand van een vast aantal werkjes per week bereiden we de kleuters zo goed mogelijk voor op de overgang naar groep 3.

Bewegingsactiviteiten, spel binnen en/of buiten
De kinderen in groep 1/2 hebben tweemaal per dag een bewegingsactiviteit. Afhankelijk van het weer is dit buiten met veel buitenmateriaal of binnen in de speelzaal. Daar biedt de groepsleerkracht een gymles of een spelles aan. Of een bewegingsles op basis van ritme/muziek.

Expressieactiviteiten
Expressie is verweven in allerlei aanbod. De kinderen kunnen onder meer kleien, schilderen, knutselen, knippen, plakken en tekenen met verschillende materialen. Verder wordt er in de kring regelmatig aandacht besteed aan muziek, dans en drama.

Themasluiting
Eén keer in de maand besteden we extra aandacht aan de expressie vakken zoals: drama, dans, muziek en creatief. De kinderen worden verdeeld onder verschillende kleuterlokalen waar een expressieactiviteit plaats vindt. Zo ontmoeten de kinderen ook kinderen van andere klassen.

Groep 3-8

Kring
De kring krijgt, naarmate de kinderen ouder worden, een andere invulling. Naast de groepsgesprekken wordt de kring ook gebruikt voor Vreedzame School, spreekbeurten, boekbesprekingen en presentaties.

Taal
We hebben voor de methode Taal Actief gekozen. In deze methode komen alle taalaspecten aan bod, zoals spreken, luisteren, spellen, woordenschat, taalbeschouwing, stellen en grammatica. Voor spelling is er een aparte leerlijn. In een taalrijke omgeving leren kinderen voortdurend nieuwe woorden.

Rekenen
Waterrijk werkt met de methode Wereld in Getallen. In de methode zijn de drie basisniveaus verwerkt. Hiermee kunnen alle kinderen gericht en zelfstandig werken op hun eigen niveau. Voor de groepen 5 t/m 8 geldt dat zij in het schooljaar 2016-2017 het rekenwerk zullen maken middels de methodiek van Snappet. Zij werken dan aan dezelfde rekendoelen als de methode van Wereld in Getallen aanbiedt, alleen verwerken zij dit op een tablet. 

Lezen & begrijpend lezen
Lezen neemt een prominente plaats in op OBS Waterrijk. Goed kunnen lezen vormt de basis voor het goed kunnen begrijpen van teksten. Kinderen die op de basisschool goed leren lezen zullen hier in hun vervolgopleiding veel profijt van ondervinden. De afgelopen jaren heeft OBS Waterrijk deelgenomen aan de Taalpilot van de gemeente Utrecht. Hierdoor zijn onze leerkrachten goed op de hoogte van de laatste inzichten op het gebied van lezen. Wij zijn er trots op dat dit is terug te zien in de leesresultaten van onze kinderen. In groep 3 leren de kinderen lezen met de methode Veilig leren lezen.
Vanaf groep 4 werken we met de methode Nieuwsbegrip. Deze begrijpend lezen methode gaat uit van de actualiteit. Een onderwerp dat die week veelvuldig in het nieuws is, staat centraal in de teksten die de kinderen lezen. De kinderen lezen de tekst zelfstandig of met de leerkracht. Vervolgens wordt er uitgebreid gesproken over de tekst en gaan kinderen aan de slag met de verschillende opdrachten. 

Schrijven
Als schrijfmethode gebruiken wij Pennenstreken. Dit streeft voor ieder kind naar een goede ontwikkeling van een persoonlijk handschrift waarmee zij duidelijk kunnen communiceren. 

Engels
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen Engels aan de hand van de methode Groove me. Groove.me is een revolutionaire digibord lesmethode Engels voor het basisonderwijs waarbij muziek de basis is van alle lessen. De muziek die gebruikt wordt is ‘echte’ muziek: bekende popsongs en eigentijdse hits in hun oorspronkelijke uitvoering.
In de lessen wordt het thema van het liedje gebruikt om leerlingen Engels te leren, daarbij komen alle vaardigheden aan bod. De lessen beperken zich niet tot alleen de woorden uit het liedje, maar worden uitgebreid met woorden passend bij het thema.

Geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek
Deze wereldoriënterende vakken geven we aan de hand van thema’s. We gebruiken hiervoor de methode Topondernemers. De kinderen stellen hun eigen leervragen op en doen zelf onderzoek naar een gesteld probleem dat binnen het thema en de leerdoelen past. Een paar keer per jaar wordt er door de hele school gewerkt aan een bepaald thema en maken we gebruiken van onderzoekend en ontdekkend leren.  
Topografie wordt naast de methode Topondernemers aangeboden met het online programma Topowereld.

Zelfstandig werken en 21e eeuwse vaardigheden
Wij streven ernaar dat kinderen die OBS Waterrijk aan het einde van groep 8 verlaten, in staat zijn om zelfstandig te werken. Met zelfstandig werken bedoelen we niet slechts een opdrachtje alleen kunnen maken maar ook zelf het werk plannen, prioriteiten stellen en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen werk. Het goed leren zelfstandig werken vereist een doordacht opgebouwde doorgaande leerlijn. Dit begint al in het klein bij de kleuters. In de voorafgaande jaren is er in de verschillende groepen al veel aandacht besteed aan zelfstandig werken. Een belangrijk speerpunt voor de komende jaren is om een doorgaande lijn binnen het zelfstandig werken te bewerkstelligen, waarbij we in willen zetten op de 21e eeuwse vaardigheden van de kinderen. Naast taal en rekenen en de kernvakken, zijn de competenties samenwerken, creativiteit, ICT-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden van belang. Ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding komen van pas in de 21ste eeuw. Om te zorgen voor een goed en passend aanbod voor onze leerlingen binnen dit vakgebied, werken we teambreed op studiedagen aan dit onderwerp en zijn er extra voorzieningen aangebracht in het schoolgebouw die het werken met de nieuwste middelen mogelijk maken.

Alle Groepen

Gym
Vanaf groep 3 gymmen de kinderen twee keer per week in de grote gymzaal van het Forum. De lessen zijn te verdelen in spellessen en toestellessen. De spellessen worden door de groepsleerkrachten (alleen door leerkrachten die gediplomeerd zijn) zelf gegeven op de maandag of de dinsdag. De toestellessen worden door de vakleerkracht ingevuld.

Verkeer
Voor verkeer wordt vanaf groep 1/2 gewerkt met de methode Klaarover. De kinderen leren aan de hand van tekeningen en voorbeelden hoe zij adequaat kunnen reageren in het verkeer, wat de verschillende regels zijn en wat verkeerstekens en verkeersborden betekenen. Het digitale schoolbord heeft hierin een actieve rol, aangezien bepaalde verkeerssituaties met dit middel mooi weergegeven kunnen worden.
Daarnaast besteden we ieder jaar tijdens een speciale themadagen nog eens extra aandacht aan het verkeer. Samen met de ouders van de Verkeerscommissie, wordt jaarlijks extra aandacht besteed aan verkeerseducatie door middel van onder andere een ‘op voeten en fiets dag’ en een jaarlijks fietsparcours. Daarnaast wordt in de bovenbouw het praktisch en schriftelijk verkeersexamen afgenomen.

Expressie
In alle groepen wordt er wekelijks aandacht besteed aan handvaardigheid, tekenen, muziek en drama. Naast de reguliere lessen in de groep, nemen groep 3 tot en met 8 cyclisch deel aan een crea-circuit. De kinderen uit de verschillende groepen werken dan met elkaar aan verschillende creatieve opdrachten. Kinderen maken zo op een speelse manier kennis met kinderen uit andere groepen en dit bevordert de samenwerking. Vanaf schooljaar 2014-2015 wordt het Kunstkabinet ingezet voor kunst- en cultuureducatie bij ons op school. Middels deze methode kan er in elke klas gevarieerd aanbod worden gegeven rondom de expressieve vakken en culturele vorming.

ICT Onderwijs
ICT is volop in ontwikkeling. Vaardigheden van vandaag zijn morgen weer achterhaald. Speerpunt blijft dat kinderen moeten weten uit welke informatiestromen, zoals middels het internet, de juiste antwoorden te vinden zijn. Ook worden de computers gebruikt als hulpmiddel naast de bestaande methodes.
Vanaf groep 1 wordt er gewerkt met educatieve software passend bij het onderwijsleerprogramma. Naarmate de kinderen ouder worden, wordt er daarnaast ook gewerkt op het internet, de programma’s van Microsoft Office en andere programma’s. De computers worden zo ingesteld dat de kinderen er verantwoordelijk mee om moeten gaan.
Standaard wordt er gewerkt met een digitaal schoolbord in de groepen 3 tot en met 8. In de groepen 1/2 hebben wij 2 digiborden en werken we in twee groepen met een iPad / tablet in combinatie met een instructiebord. Dit zien wij als een verrijking voor het onderwijs. Instructielessen kunnen met digitaal materiaal ondersteund worden. Tijdens de wereld oriënterende vakken worden de diverse ICT middelen ingezet als voor het doen van onderzoek, ter ondersteuning van een presentatie of spreekbeurt.